00903

Robert W. Thomas
US Navy WWII
Louis C. Kaiser
US Navy WWII KIA
Timothy L. Thomas
US Army