01477

THOMAS “Red” HARRIS

USA INFANTRY KOREA

CHASE CITY