00119

Christopher Williams
PFC CoA 1st Bat PH
KIA 5/29/69 Boydton