545

<>
Eddie Lumpkin
82nd Airborne
KIA Italy 1943